Usluge Podružnica Cres

Podružnica Cres pruža djeci u dobi od 7 do 14 godina života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja slijedeće socijalne usluge:

- usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa

- usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

- usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

- usluga smještaja u malim skupinama

- usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi

- usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi

- usluga poludnevnog boravka u školi

- usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi

- usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji.

 

Usluge smještaja i boravka pružaju se djeci oba spola.